سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا جوشقانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران

چکیده:

یکی از مدلهای کاربردی دررابطه با تحلیل موقعیت سازمان ها روش تعیین دوره عمر سازمان می باشد برطبق این مدل هرمحصول صنعت یا کسب وکاری دارای یک دوره عمر است بدین معنی که دریک مقطعی از زمان متولد و معرفی میشود رشد می کند به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع ونهایتا پیری و زوال آن فرام یرسد توسعه حاصل فعالیت های انسانی است و فعالیت های انسانی درراستای توسعه اثرات مختلفی برمحیط زیست خواهد داشت مناسب ترین راه حل توسعه همگام با حفظ محیط زیست توسعه پایدار رعایت مبانی احترام به ارزشهای محیط زیست و جامعه دربستر تصمیم سازی کلان کشور می شود دربسیاری از کشورهای جهان کارشناسان محیط زیست به کمک ابزارها و روشهای علمی که عمدتا از مبانی تخصصی مهندسی صنیاع ریشه گرفته است توانسته اند نقش شایسته ای درشناسایی و کنترل اثرات توسعه برمحیط زیست و مدیریت مناسب پروژه های محیط زیستی ایفا نمایند. لذا پس از اینکه جایگاه هرسازمان مورد شناسایی قرارگرفت باید به گونه ایبرنامه ریزی نمود که همواره سازمان ها درمرحله رشد و بلوغ خود باقی بمانند.