سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران پاکیزه – استادیار دانشگاه علوم اقتصادی
کوثر اخوان چایجان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی
پیام صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چکیده:

فعالین بازارهای مالی دردنیا طی سی سال گذشته توجه خود را به مشتقات ازجمله قراردادهای آتی معطوف نموده و بادرنظرگرفتن نوپا بودن این قرار دادها جایگاه ویژه ای درمباحث مالی به خود اختصاص داده اند دراین راستا درایران نیز پس ازتایید کمیته فقهی جهت عدم مغایرت این قرار دادها با موازین شرعی ازسال ۱۳۸۷ قرار دادهای آتی اغاز به کارکرده و سپس با معاملاتی متفاوتی جهت کسب سود استفاده می کنند این استراتژی هابا پوشش ریسک نوسان گیری و … موجبات سودآوری را فراهم می نمایند بطورقطع بازار قراردادهای آتی نیز از این امرمستثنی نمی باشد. یکی ازاین استراتژیها معاملات جفتی است که درحوضه آربیتراژ اماری قرار دارد دراین مقاله به کاربرد معاملات جفتی دربازار قرار دادهای آتی سکه پرداخته شده است و نتیجه بدست آمده کاربرد این استراتژی ها را دراین بازار تایید می نماید.