سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مش
حسین آرویی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
وحید جهانبخش – مربی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس های چند گونه گیاهی شامل رازیانه (Foenicolum vulgare)، زیره سیاه (Corum carvi)، آویشن (Thymus vulgaris) ، و نعناع فلفلی (Mentha piperita)، علیه کپک خاکستری (Botrytis cinerea) و پوسیدگی نرم (Rhizopus stolonifer) توت فرنگی مورد مطالعه قرار گرفت . اسانس رازیانه علیه قارچ R.stolonifer در غلظت بیشتر از μlit/lit600 و اسانس زیره سیاه علیه قارچ B.cinerea در غلظت μlit/lit400 به طور کامل از رشد کلونی قارچ در محیط کشت حاوی PDA جلوگیری کردند. مقایسه آماری میانگین ها نشان داد که با افزایش غلظت اسانس های گیاهی، فعالیت ضد قارچی آنها بر علیه هر دو کلونی قارچ افزایش می یابد. به طوری که رازیانه با ۷۶/۲۹ درصد و زیره سیاه با ۷۴/۸۵ درصد بیشترین درصد بازدارندگی رشد قارچ به ترتیب علیه رایزوپوس و بوتریتیس را دارا بودند. درصد جوانه زنی اسپور قارچ نیز در محیط کشت حاوی اسانس رازیانه و زیره سیاه کمترین و در محیط کشت حاوی آویشن بیشترین مقدار بود. طبق نتایج به دست آمده از آنالیز GC و GC/MS نشان داده شد که ترکیب غالب اسانس زیره سیاه کومین آلدهید و اسانس رازیانه آنتول بوده که این ترکیبات دارای فعالیت ضد قارچی فوق العاده ای می باشند.