سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین طالب زاده – کارشناس ارشد مدیریت بندری، اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر
منصور کیانی مقدم – دکترا، استاد راهنما

چکیده:

وجود شرایط محیطی و کاری خاص در صنعت کشتیرانی و نوع فعالیت بین المللی این صنعت موجب بروز مخاطرات فراوان در این بخش شده است. در سالهای اخیر، روند رو به رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه افزایش میزان حمل و نقل کالا و مواد اولیه از طریق دریا، اهمیت وتوجه به مسائل ایمنی و امنیتی در تردد شناورها را دچار تحولی بنیادین نموده است [ ۱]. همچنین با معرفی روش ارزیابی سیستماتیک ایمنیFSA)در سازمان بین المللی دریانوردیIMO) تصمیم گیری در مورد وضع و اجرای مقررات جدید در حیطه حوادث مرتبط با تانکرها (که خود منجر به آلودگیهای وسیع نفتی شده) تسریع گردیده است. این در حالیست که فشارهای سیاسی و مردمی برای ارتقاء ایمنی در بنادر و صنعت کشتیرانی افزایش یافته است. با انتشار بازنگری اصول فعالیت کشتیرانی در سال ۱۹۹۸ در انگلستان که از جملهتوصیه های اصلی آن لحاظ نمودن یک کد عملیاتی دریایی برای بنادر میباشد، کلیه عملیات دریایی بندر از قبیل ناوبری کشتی تحت این فرآیند قرار گرفت . لذا در این مطالعه با توجه به پیروی صنعت کشتیرانی و بنادر از نظام های ایمنی حاکم در سایر صنا یع، روش ارزیابی سیستماتیک ایمنیFSA)برای اجرای سیستم مدیریت ایمنی بر اساس ریسکSMS مدیریت دریانوردی و سایر عملیات دریایی پیشنهاد گردیده است. در این روش انواع مخاطرات مرتبط مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته و به منظور مدیریت مناسب و بهنگام ، رویکردهای کنترلی بهینه اعمال گردیده است. در پایان براساس ارتباط موجود بین رویکردهای کنترلی ریسک و روشهای عملیاتی، آئین نامههای بندرگاه و فعالیتهای مدیریتی پایه گذاری شده است