سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی جمشیدی – کارشناس ارشد مدیریت سوانح، دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – استادیار مدیریت سوانح، دانشگاه تهران
حمیدرضا جعفری – دانشیار مدیریت سوانح، دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله در صدد آن است که الگویی کارآمد از ارزیابی ریسک امنیتی در خصوص تهدیدهای پیش رو درسامانه های حمل و نقل مواد خطرناک ارائه نماید. در این پژوهش، مراد از تهدیدهای مورد بررسی، تهدیدهای انسان ساخت و مخاطرات ناشی از حملات تروریستی و یا خرابکاری می باشد. به منظور کاراتر ساختن مباحث، مثالی از ارزیابی ریسکامنیتی سامانه حمل مواد خطرناک و آسیب پذیری های انسان ساخت ارائه گشته است.در انتها نیز با استفاده از مطالعه موردی مذکور، به محاسبه ریسکامنیتی سامانه حمل هیدرو کربن و همچنین ارائه اقدامات مقابله به مثل در برابر تهدیدهای بالقوه در قالب فرم های ویژه شناسایی دارایی های حیاتیسامانه، تهدید، جذابیت اهداف احتمالی، تحلیل آسیب پذیری امنیتی و شیوه های مقابله پرداخته شده است.