سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی تهامی پور – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه
سعیده موذنی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی ، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشا

چکیده:

یکی از مهم ترین ابزارهای تخصیص بهینه منابع آب، ارزش گذاری اقتصادی آن است که در راهبردهای توسعه بلندمدت آب کشور نیز بر آن تاکید شده است. بنابراین این مطالعه با هدف برآورد ارزش اقتصادی آب در محصولات کشاورزیاستان کرمان انجام می شود. داده های مورد نیاز از اطلاعات موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بدست آمده است. در این راستا فرم های مختلف تابعی مورد برازش قرار گرفت و با استفاده از معیارهای اقتصاد سنجی برایمحصول گندم و ذرت آبی تابع تولید ترنسلوگ و برای محصول سیب زمینی آبی تابع لئونتیف تعمیم یافته به عنوان ، بهترین فرم های تابعی شناخته شد و با استفاده از آنها، ارزش اقتصادی آب در تولید این محصولات به ترتیب ۷۷۱۱۴۹۶ و ۴۶۶۰ ریال بر مترمکعب بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد متوسط وزنی ارزش اقتصادی آب در مصارف کشاورزی استان کرمان ۱۱۸۷ ریال بر مترمکعب است. بنابراین هر واحد اضافی آب، ارزشهای متفاوتی در محصولات کشاورزی استان کرمان ایجاد می کند که لزوم توجه سیاستگذاران به الگوی کشت مناسب در منطقه را نشان می دهد