سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معین سماک جلالی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، پردیس شماره ۳ دانشکدهی فنی دانشگاه ته
سیدفرید قادری – دانشیار گروه مهندسی صنایع، پردیس شماره ۲ دانشکدهی فنی دانشگاه تهران

چکیده:

ارتقای مستمر کیفیت، یک مساله مهم در بازارهای داخلی و جهانی است. شرکتها و کارخانجات سازنده قطعات خودروهای سبک و سنگین، به خاطر ارتباط با شرکتهای خودروسازی به ناچار ملزم به رعایت استانداردهای بالای کنترل کیفیت هستند. یکیاز این قطعات، صفحه کلاچ است. در این پژوهش با ارائهی مفهوم تضمین کیفیت و معرفی شرکت پایا کلاچ به عنوان مطالعه موردی و بررسی روشهای تولید قطعه مورد بررسی)صفحه کلاچ خودرو(، مراحلی جهت پیادهسازی سیستم تضمین کیفیت عنوان شده-است. بدین ترتیب که ابتدا خسارت سالیانهای که عدم تضمین کیفیت فرآیند تولید این قطعه به شرکت واردمیسازد مشخص شدهتا ضرورت این سیستم برای مدیریت آشکار شود. سپس با استفاده از روش آنالیز حالات بالقوه خرابی ۲ ، مهمترین و اساسیترین علت ایجاد ضایعات این قطعه که فاصلهدار بودن استاپپین ۱ و گایدواشر ۲ که آن هم به دلیل خرابی دستگاه پرس است، مشخص شده و در نهایت با استفاده از روش حل مساله، از بین روشهای پیشنهادی بهترین روش برای رفع مشکل فاصله دار بودن استاپپین وگایدواشر، که خرید یک دستگاه پرس جدید میباشد، انتخاب گردید. همچنین در این مقاله، کاربرد نرمافزار کنترل کیفیت ۳ در مراحل مختلف کنترل و تضمین کیفیت به نمایش درآمده است