سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – کارشناس ارشد ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه ته
مهتاب پورآتشی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه ت
آذر هاشمی نژاد – کارشناس ارشدآموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه ته

چکیده:

امروزه، تأمین نیاز غذایی انسان با توجه به منابع موجود و با در نظر گرفتن روند رو به رشد جمعیت جهان از یک طرف، و کاهش منابع در دسترس از طرف دیگر، از چالشهای اساسی بشر در جوامع جهانی میباشد. بنابراینمتخصصان بر آن هستند تا راههایی را جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی بیابند. با توجه به اینکه عملیات کشاورزی سبب تخریب محیط زیست شده، تنوع زیستی را کاهش میدهد و تعادل اکوسیستمهای طبیعی را به هم میزند. بخش کشاورزی نیز به تبعیت از سایر بخشها نیازمند به فنون نوین مدیریتی است تا بتواند مهمترین نیاز مادی بشر را که غذا میباشد برآورده کند. به کارگرفتن شیوههای نوین علمی در مدیریت مزرعه مانند کشاورزی دقیق پاسخی است که میتواند انتظارات کنونی بخش کشاورزی را تأمین کند. لذا این مطالعه به روش مروری و تحلیلی، ضمن بررسی ماهیت و مفهوم کشاورزی دقیق، به بررسی مهمترین ابزارهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی در کشاورزی دقیق میپردازد. سیستم موقعیت یابی جغرافیایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، حسگرها، فناوریهای نرخ متغیر، نقشههای آفات گیاهان زراعی و علفهای هرز، سنجش از راه دور مهمترین ابزارهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی هستند که در کشاورزی دقیق بکار گرفته میشوند. مطابق بررسی به نظر میرسد، کشاورزی دقیق نگاهی است اجمالی به آینده کشاورزی، آیندهای که در آن مدیریت نهادههای تولید محصولات زراعی نظیر کود شیمیایی، آهک، علفکش، بذر و … بر اساس ویژگیهای مکانی مزرعه و با هدف حداکثر رساندن راندمان محصول با حداقل مصرف کودها، آفت- کشها، علفکشها ، کاهش ضایعات، افزایش درآمد و حفظ محیط زیست اجرا میگردد