سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدسهیل امیری عقدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
راحیل رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
مرتضی خمیری – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

میکروارگانیسم ه ا جهت تولید بسیاری از فر آورده ها به کار می روند که از جمله آنها آنزیم های میکروبی می باشد. آنزیم های پکتولیتیک م یکروبی که از مهمتر ین آنز یم ه ای مورد استفاده در صنا یع غذ ایی بویژه صنعت آبم یوه م ی باشند، به طور وس یعی در طب یعت توسط باکتر یها، قارچها و مخمرها تول ید م ی شوند . از جمله م یکروارگانیسم ه ایی که توانا یی تو لید ای ن آنز یم ها را دارند م ی توان به گونه ها ی باس یلوس، گونه ها ی سودوموناس ، اکت ینومیست ه ا، آسپرژ یلوس و گونه ه ای پن ی س یلیوم اشاره کرد. آنزیم ه ای قارچ ی پکتولیتیک حتی در آب میوه های کاملاً اسیدی هم فعال باقی می مانند. ای ن دسته از آنز یم ها که %۲۵ از کل فروش آنز یمی جهان را شامل م ی شوند، باندهای موجود در سوبستراهای پکت یک را ه یدرولیز م ی کنند بنابر این با اضافه کردن ا ین آنز یم ها قبل از فرا یند پرس کردن، م ی توان از اثرات منف ی حضور پکت ین در حصول بهره ور ی به ینه آبم یوه و شفاف ساز ی جلوگ یری کرد . به طور کل ی این آنز یم ها کاربرد همه جانبه ای در صن ایع استخراج آبم یوه و شفاف ساز ی، صمغ گیری از ف یبرهای گ یاهی، استخراج روغن ها ی گ یاهی، تخم یر چ ای و قهوه و تول ید نوش یدنی ها ی الکل ی دارند . این تحقیق مروری بر تولید بیوتکنولوژیک آنزیم های پکتولیتیک و کاربردهای صنعتی آن می باشد