سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا فضلعلی – آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم
فرشته نعیم پور –
احسان معتمدیان –

چکیده:

یکی از مد لهای شبکه مطرح در سا لهای اخیر شبکه واکن شهای متابولیکی است و آنالیز مسیرهای پایه بعنوان یکی از ابزارهای مهم برای بررسی و بهین هسازی این نوع از شبک هها استفاده می شود. در این تحقیق، از آنالیز مسیرهای پایه جهت بررسی قابلیتهای شبکهمتابولیکی میکروارگانیسم لاکتوباسیلوس رامنوسوز استفاده شده است. ۱۲ مسیر پایه برای این شبکه بدست آمد و به کمک آن ها برخی ازویژگی های شبکه شامل کوتاه ترین مسیر و میزان مشارکت هر یک از واکنش ها در مجموعه مسیرها مورد بررسی قرار گرفت. از میان مسیرهای پایه، فقط ۳ مسیر قابلیت تولید توده سلولی و محصول مطلوب استون را داشته و بقیه مسیرها، تولید کننده محصولات جانبی نامطلوب بودند. نتایج بدست آمده به کمک روش محاسباتی بهینهسازی گونه برای افزایش بهرهوریCASOP) نشان می دهد که برای جلوگیری از تولید محصولات نامطلوب و ماکزیمم سازی تولید استون و توده سلولی حذف ۳ واکنش تبدیل پایرویت به لاکتیت، استات به استیل کوانزایم آ و استیل کوانزایم آ به سیترات علاوه بر یک واکنش تبادل دی استیل ضروری می باشد