سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین هرندی زاده – دانشجوی دکتری
علیرضا سلیمانی نظر – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین مقاله یک سیستم آبشیرین کن خورشیدی که شامل کلکتورهای صفحه تخت خورشیدی برج رطوبت زن و بخش رطوبت گیر می باشد مورد مدلسازی قرارگرفته است مطالعه مدلسازی یک سیستم اب شیرین کن خورشیدی براساس قوانین بقای جرم و حرارت به کمک آنالیز احتمال markov-chain و تعیین پارامترهای مرتبط براساس داده های تجربی موجود مربوط به توزیع مان ماند صورت گرفته است مدلسازی با آنالیز markov-chain قابلیت شبیه سازی سیستم مذکور را با ترکیبی از سیستم های ساده همچون راکتور قالبی و تانک همزده فراهم مینماید جهت حصول نتایج واقعی از توزیع اندازه قطرات مایع استفاده گردیده است نتایج مدل پیشنهادی روندی منطقی ازلحاظ تئوری از خود نشان میدهد و رفتارهیدرودینامیک اینگونه سیستم ها را میتواند به نحومناسب مورد بررسی قرار دهد همچنین تاثیر پارامترهای عملیاتی برعملکرد برج رطوبت زن مورد بررسی قرارگرفته است نتایج این مطالعه میتواند نقش موثری درطراحی بهینه یک سیستم آب شیرین کن خورشیدی ایفا کند.