مقاله کاربرد آنالیز موجک (Wavelet) در سنجش روند ریسک سیستماتیک مبتنی بر مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد آنالیز موجک (Wavelet) در سنجش روند ریسک سیستماتیک مبتنی بر مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای
مقاله موجک
مقاله مقیاس زمان
مقاله ریسک سیستماتیک
مقاله ریسک سیستماتیک چند مقیاسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نیا قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ویسی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با بکارگیری آنالیز موجک، رفتار بتا (شاخص ریسک سیستماتیک) و رابطه بین ریسک و بازده مبتنی بر مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای درچارچوب مقیاسهای زمانی متفاوت بازده، مطالعه گردیده است. هدف تحقیق، بیان اهمیت مفهوم مقیاس- زمان ،اهمیت بکارگیری فواصل زمانی متفاوت بازده درانجام محاسبات ضریب بتا به منظور استفاده از این شاخص درچارچوب تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و نیز تعیین دوره زمانی مطلوب نگهداری سهام است تا مشخص شود که، رفتاربتا درچارچوب مقیاسهای زمانی متفاوت چگونه است؟
بدین منظوربا بکارگیری آنالیز موجک، واریانس موجک بازده پرتفوی سهام بازار، کوواریانس موجک بین بازده پرتفوی سهام بازار و بازده سهام و بتای هر سهم برای سری زمانی بازده های روزانه سهام ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ به تفکیک مقیاسهای زمانی تعریف شده، محاسبه گردیده است. این تحقیق، جزء تحقیقات توصیفی (شبه آزمایشی) طبقه بندی، طرح تحقیق مورد استفاده طرح تحقیق پس رویدادی و فرضیه های تحقیق با استفاده از روشهای آماری تحلیل همبستگی آزمون گردیده اند. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که، بین بتا و بازده مورد انتظارسهام انفرادی وبازده مورد انتظار پرتفویهای سهام در هیچ یک از مقیاس های زمانی تعریف شده، رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد. یعنی ضریب بتا در بورس اوراق بهادار تهران هیچ نقشی در تشریح بازده ندارد. از طرف دیگر، با وجود تفاوت در میزان شدت همبستگی بین متغیرهای بتای تاریخی و آتی سهام انفرادی و پرتفوی سهام در مقیاس های زمانی مختلف بازده تعریف شده، اما بین متغیرهای بتای تاریخی و آتی سهام انفرادی و پرتفوی سهام در مقیاس های زمانی متفاوت بازده، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. لذا نتایج تحقیق بیانگر این است که، پیش بینی های مبتنی بر مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران در افق های زمانی بازده کوتاه مدت وبلند مدت در مقیاسه با افق زمانی میان مدت، مربوط تر بوده و مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای یک مدل چند مقیاسه است. بدین صورت که، با بکارگیری فواصل متفاوت بازده برای یک سهم، برآوردهای متفاوت بتا برای یک سهم امکان پذیر است.