سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا کرمیان – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
علی محمدیان –
کیانفر پیامنی –

چکیده:

انسان با تهیه تدوین و اجرای طرح های بهره برداری از سرزمین پیش از پیدایش دانش آمایش سعی دراستفاده مطلوب از منابع سرزمین برای مصارف عمده داشته است بخاطر دخالت ندادن استعداد طبیعی سرزمین اغلب دچار گرفتاری شده درنتیجه بدنبال اجرای طرح ها خرابی محیط زیست عاید انسان شده است مخدوم ۱۳۷۲ درآمایش حوزه آبخیز کوهدشت که مساحت آن ۴۵۶ کیلومتر مربع است نقشه های طبقات ارتفاعی درصد شیب جهت های جغرافیایی ویژگیهای خاکشناسی تیپ و تراکم پوشش گیاهی با هم ترکیب شده نقشه نهایی واحدهای زیست محیطی به دست آمد همچنین ویژگیهای اقلیم شناسی منابع اب شبکه جاده و نقشه وضعیت فعلی بیابان زایی برای هر واحد ثبت گردید و مطالعات اقتصادی و اجتماعی از طریق پرسشنامه انجام شد درنتیجه فرایند امایش سرزمین ۷۹۳ واحد زیست محیطی مشخص گردید ارزیابی و طبقه بندی توان توسعه آبخیز کوهدشت از طریق مقایسه ویژگیهای اکولوژیکی هر واحد زیست محیطی با مدل اکولوژیکی کاربری ها انجام شد سپس ویژگیهای اکولوژیکی پایدار وناپایدار هر واحد زیست محیطی و کاربری فعلی آن مشخص گردید.