سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورقاسمی – دانشجوی دکتری آبخیزداری
ایمان افساء – دانشجویان کارشناسی محیط زیست
مهدی آژیر –

چکیده:

خشکسالی حادثه ای طبیعی و پدیده ای ارام و مرموز است که به اعتقاد بسیاری دارای مکانیسمی پیچیده بوده و نسبت به تمامی حوادث طبیعی خاصیت آن کمتر شناخته شدها ست هدف ازتحقیق حاضر بررسی و پهنه بندی خشکسالی ه یدرولوژیک شهرستان گرگان و آق قلا ازطریق بررسی ترازآب زیرزمینی و با استفاده ازسیستم اطلاعات مکانی GIS است به منظور تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی از طریق بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی ماه مهر به عنوان ماه شاخص انتخاب و مقدار SWI برای ماه شاخص تعیین نهایتا این مقادیروارد نرم افزار GS+ گردید و میان یابی داده ها با استفاده از مدل کریجینگ و توابع خطی نمایی گوسی و کروی انجام گرفت ارزیابی مدل با استفاده از شاخص های آماری میانگین مطلق اشتباهات و ریشه میانگین مربعات خطا انجام گرفت نتایج ارزیابی نشان داد که روش زمین آماری کریجینگ با مدل کروی MAE ، ۱۵۳۷ / ۰ RMSE 1/2293 به مراتب دقت بیشتری داشته و نهایتا با استفاده از این مدل نقشه های خشکسالی برای منطقه مورد مطالعه درمحیط GIS ترسیم گردید.