سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید شربتداران – کارشناس ارشد راه و ترابری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

چکیده:

روش نفوذسنج دینامیکی DCP ب هطورگسترد های در دهه اخیر برای ارزیابی مقاومت لایه های روسازی به کار برده شده است. از طرفی استفاده از این دستگاه در تخمین مقاومت لایه آسفالتی نیز می تواند باعث صرفه جویی در هزینه و زمان گردد. این تحقیق با معرفی آزمایش سریع و نسبتا ارزان نفوذ سنج دینامیکی DCP برای دستیابی به مقاومت لایه آسفالتی و با هدف پیدا کردن ارتباط بین شاخص آزمایش DCP مقاومت مارشال لایه آسفالتی ارائه شده است. با معرفی این ارتباط می توان در مطالعات بهسازی بر روی روسازی های موجود، این را برای تعیین مقاومت لایه آسفالتی بدون استفاده از عملیات مخرب شامل مغزه گیری، گمانه زنی و … وصرف زمان کمتری به کار برد. این کار با استفاده از انجام آزمایش نفوذ سنج دینامیکی و مغزه گیری از همان محل(جهت پیدا کردن مقاومت مارشال و مشخصات نمونه ها) بر روی روسازی های موجود صورت گرفت. در این تحقیق از روسازی های مختلف نمونه هایی به صورت مغزه با دستگاه مغزه گیری گرفته شد و جهت تعیین استقامت مارشال، وزن مخصوص، درصد قیر و …. به آزمایشگاه انتقال داده شد. در محل هر نمونه مغزه گیری شده نیز آزمایش DCP انجام شد. پس از تحلیل نتایج رابطه ای بین استقامت مارشال و شاخص DCP و رابطه ای بین وزن مخصوص و شاخص DCP بدست آمد که از R قبولی برخوردار بود. همچنین از روی نتایج DCP عمق لایه آسفالتی نیز قابل تشخیص بود.