سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره امیرغیاثوند – مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد پاک نژاد –
محمدرضا اردکانی –
فرهاد محبتی –

چکیده:

به منظور بررسی تأثیرآب و بذر مغناطیسی در شرایط تنش بر عملکرد و محتوای کلروفیل برگ ذرت سینگل کراس ۷۰۴ ،آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ ، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب آماری بلوک کاملا تصادفی در ۴ تکرار ودردوناحیه مجزا تحت شرایط آبیاری مغناطیسی( L1 ) وآبیاری نرمال( L2 ) اجرا گردید، بطوریکه تیمارهای تنش خشکی با سه سطح ۴۰ % (شاهد، A3)%75 ،(A2)%60 ،(A1 ) تخلیه رطوبتی درکرتهای اصلی و تیمار بذر در دوسطح بذرمغناطیسی( B1 ) ونرمال(شاهد، B2 ) درکرتهای فرعی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که تیمار تنش خشکی باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه، محتوای کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل a+b شد در حالی که تیمار شرایط آبیاری تنها بر عملکرد دانه تأثیر معنی دار داشت. تیمار بذر نیز روی هیچیک از صفات مورد مطالعه تأثیر معنی داری نشان نداد