سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده فاطمه اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهیدچمران اهواز
مجید بهزاد – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران ا

چکیده:

رشد روزافزون جمعیت جهانی و محدودیت منابع تامین کننده موادغذایی بشر امروزی را با چالش بزرگ عدم امنیت غذایی و بعضا با بحرانهای منطقهای و بینالمللی روبرو کردهاست. آبیاری و زراعت آبی به عنوان محور اصلی برنامههای از بین بردن فقر غذایی جهانی توجه اندیشمندان و سیاستگذاران ملی و بین المللی را به خود معطوف داشتهاست. در این راستا بهرهگیری از منابع حاشیهای و غیرمتعارف از جمله منابع آب و خاک شور در دستور کار اغلب کشورهای جهان که دارای این منابع بوده اند قرار گرفتهاست. توسعه اراضی آبی در مناطق خشک و نیمهخشک جهان با محدودیت شوری اراضی روبرو است. فناوری آب مغناطیسی موضوعی است که در سالهای اخیر توجه کارشناسان بخش آب و کشاورزی را به خود جلب نموده است. از مزیتهای مهم کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی، اصلاح خاک با کمترین میزان استفاده از مواد شیمیایی و اسیدی می باشد. در این مقاله به بررسی دستگاههای مغناطیسی و تاثیر میدان مغناطیسی برآب و خاک و کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی پرداخته شدهاست. بنابر این تحقیق، بنظر میرسد استفاده از آب مغناطیسی درمناطق خشک، خاکهای شور و قلیایی و مناطقی که به صورت موقت با خشکسالی و بحران کم آبی مواجه هستند، با توجه به افزایش راندمان آبیاری و آبشویی و بدنبال آن صرفه جوییهای اقتصادی میتواند کارآمد باشد