سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سامان منفرد – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش آمار
کاووس خورشیدیان – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش آمار
سیروس اسماعیلی – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
احمد زمانی – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین

چکیده:

با توجه به ناتوانی روشهای کلاسیک آماری در تحلیل و پیش بینی بسیاری از مشاهداتی که دارای همبستگی مکانی میباشند، در سالهای اخیر روشهای زمین آماری موسوم به کریجینگ، برای بررسی اینگونه مشاهدات مورد توجه بسیاری از پ ژوهشگران علوم زمین قرار گرفته است. بررسی و مطالعه رژیم تنش لرزهزمین ساختی، اهمیت ویژهای در تحلیل رشد و توسعه ساختارهای تکتونیکی فعال ایفا میکند. در این پژوهش، به عنوان ایده ای نو روشهای کریجینگ که از بهترین برآوردگرهای خطی نا اریب میباشند، به منظور پیش بینی روند تنش فشارشی عهدحاضر استان فارس ارائه شده است. نقطه قوت بکارگیری این روشها، برازش مدلی نااریب با کمترین مربعات خطا میباشد. همچنین بکارگیری روشهای اعتبارسنجی به منظور بررسی پایایی مدل، بر صحت اطمینان این روشها میافزاید. نتایج حاصل، حاکی از وجود پنج پهنه با مشخصات روند تنش فشارشی نسبتا مجزا، با سوی محور تنش بیشینه ۲۲ تا ۳۳ درجه در محدوده مورد مطالعه میباشد. این پهنه ها انطباق مناسبی با سامانههای گسلی بزرگ استان فارس مانند کازرون، کره بس و گسلهای موازی با خط عمان در جنوب شرق استان را نشان میدهند.