سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زیبا مهرآریا – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حبیبه حداددباغی –

چکیده:

درپروژه حاضر مزوپور SBA- 15 سنتز شده سپس عامل دار گشته و جهت جذب فلزات سنگین به کار برده شد. با استفاده از تمپلیت p123 و پیش ماده TEOS سنتز شد، سپس تمپلیت با کلسینه کردن خارج گردید. ساختار SBA-15توسط TEM,BET,BJH و FT-IR بررسی شد. سپس سطح مزوپور با آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان بر روی مزوپور نشانده شد که، آن را SBA-15-NH2 مینامیم سپساتصال دهنده گلوتارآلدئید (GA)glutaraldhyde و به دنبال آن مزوپور با گروههای عاملی ارتو آمینو فنل و تیو کربو هیدرازید بر روی آن عامل دارگردید، و به عنوان جاذب به کار برده شد. بدین منظور ابتدا عواملی مانند pHزمان هم زدن مقدار جاذب بهینه شد، سپس جذب فلزات سنگین مانند روی، کادمیم، نقره و کبالت مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان میدهد که بالاترین ظرفیت جذب نقره توسط مزوپور NH2-GA – SBA- 15 عامل دار شده با ارتو آمینو فنل برابر۹۶/۶۶۳۳g/g است و همچنین ظرفیت جذب روی و کبالت توسط جاذب عامل دار شده با تیوکربو هیدرازید به ترتیب ۱۵/۰۸۹mg/g و۱۵/۴۸۱ بدست آمد. در این پروژه از گلوتارآلدئید به دلیل وجود دو گروه آلدئیدی به عنوان اتصال دهنده به منظور نشاندن گروه های عاملی جاذب بر روی سطح استفاده شد