سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سالار جمالی – گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان رشت
فاطهم غرابادیان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

افزایش توجه به محیط زیست و سلامتی انسان سبب ارایه راه کارهای جدید کنترل عوامل بیماریزای گیاهی از جمله نماتدهای انگل شده است نماتد مواد گره ریشه با اهمیت اقصتادی زیاد می تواند با افزودن مواد اصلاحی از قبیل پسماندهای صنعتی و کشاورزی مدیریت شود دراین راستا استفاده از چوب پنبه خشک تفاله انگور و کاه و کلش برنج جهت کنترل نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica) روی گوجه فرنگی مورد بررسی قرارگرفت مواد اصلاحی مذکور به نسبت های صفر ۱۰۰۷۵۵۰۲۵ درصد حجمی با خاک گلدان مخلوط شد جمعیت اولیه تلقیح شده ده هزار تخم و لارو سن دوم نماتد به ازای هر گیاه و درمرحله انتقال نشا بود درنهایت شاخصهایی مانند گره های ریشه وجمعیت نهایی نماتد مورد ارزیابی واقع شد نتایج نشان داد با افزایش نسبت چوب پنبه خشک به صورت تصاعدی گالهای ریشه به میزان ۵۱/۲ و جمعیت نهایی نماتد ۷۶/۲ درصد کاهش می یابد.