سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن فارسی – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی
بیژن هنرور – معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

فناوری نانو با ماهیت فرارشته ای خود، مرزهای علوم مختلف را شکسته وزمینه را برای استفاده از نتایج، امکانات و ابزار تمامی علوم و رشته ها در جهت افزایش زندگی فراهم کرده است.صنعت ن فت و گاز در ا یران قدمت ز یادی دارد و با ب هره م ندی از ا ینمنابع عظیم توانسته است، جایگاه ویژه ای را برای کشور به وجود آورد. تلاش برای دست یابی به فناوری و بهبود وضعیت موجود در این صنایع امری است که پس از گذشت سال ها به آن توجهی ویژه شده است. به همین دلیل، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز کمابیش از دایره نفوذ فناوری نانو دور نمانده و تا حدودی فناوری نانو در این محدوده نیز وارد شده است. ا ستفاده از نانو در کاتالی ست ها و به بود خواص آن ها نظ یر مقاو مت حرارتی و شیمیایی، نفوذپذیری و گزینش پذیری و…، کاربرد این فناوری در بخش هایی نظیر جداسازی ترکیبات گوگردی از بنزین و نیز بالابردن عدد اکتان و کاربرد نانو لوله های کربنی به عنوان ذخیره کننده گاز همه و ه مه از موارد کاربرد ا ین ف ناوری در صنایع بالاد ستی و پایین د ستی ن فت است. آنچه در این مقاله آمده است، مروری بر کارها و تحقیقات انجام شده در بخش های مرتبط با صنایع نام برده شده و هم چنین زمینه های قابل بررسی و کار بیشتر فناوری در صنایع مذکور است