سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه اکبری – مربی گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، کارشناسی ارشد
محمد معتمدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنام هریزی محیطی، دانشگاه ترب
سیما پورهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنام هریزی محیطی، دانشگاه ترب

چکیده:

یکی از دغدغه های اساسی بشر در طول تاریخ، برقراری امنیت و تلاش در جهت حفظ آن می باشد. از طرفی لازمه اجتماع سالم و توسعه یافته و حضور گسترده مردم در اجتماع و فضای عمومی شهر، وجود امنیت است. از عوامل تاثیرگذار بر کاهش امنیت، وقوع جرایم می باشد. امروزه استعمال مواد مخدر باعث افزایش وقوع جرایم در جوامع گوناگون شده است که سبب اختلال در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف می گردد. باید اذعان نمود که جرم در شهرهای مرزی به دلیل انزوای جغرافیایی و موقعیت خاص آن، دوری از قطب های صنعتی و اقتصادی، تاثیر ناامن یهای برون مرزی به ویژه در مرزهای شرقی کشور به دلیل ناآرامی های موجود در کشورهای افغانستان و پاکستان از حساسیت بیشتری برخوردار می باشد. شناسایی جرم، مناطق جرم خیز و نظارت بیشتر بر این مناطق م یتواند ما را در برقراری امنیت یاری نماید. علوم زمین قانونی که بیشترین کاربرد آن در مورد جرایم داخلی و ملی است می تواند ما را در این راستا یاری نماید. هدف از این تحقیق، بررسی جنب ههای مختلف کاربردی علوم زمین قانونی، پیشرفت آن ها در گذر زمان و نیز معرفی روشهای مفید در بررسی نواحی جرم خیز می باشد. بنابراین با انتخاب ساختار مبتنی بر مقیاس گسترده، نقش و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و ژئومورفولوژی در تحقیقات قانونی و نیز ارزیابی و کاهش جرایم بررسی خواهد گردید.