سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه راهدار – دانشجوی ارشد تکنولوژی مواد غذایی
اسماعیل عطای صالحی – استادیار دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

درسالهای اخیر بسته بندی های نوین به خصوص دو نوع بسته بندی فعال و هوشمند درحوزه شناسایی باکتری و مواد آلاینده و توسعه انبار مانی بهتر مواد غذایی گسترش زیادی پیدا کرده است شناسایی باکتری و نظارت برکیفیت مواد غذایی با استفاده از حسگرهای زیستی به کاررفته شده در سیستم ها بسته بندی فعال و هوشمند و نانوکپسولهای مورد استفاده در مواد غذایی چند مثال از کاربردها و برنامه های درحال توسعه و پیشرفت فناوری نانو در صنعت غذا م یباشند از سوی دیگر این تکنولژی ها باعث افزایش عمر مفید بهبود کیفیت افزایش ایمنی ارایه اطلاعات و هشدار در مورد مشکلات احتمالی به وجود آمده د رمواد غذایی می شوند دراین مقاله مروری ابتدا سیستم بسته بندی سنتی برای درک هرچه بهتر سیستمهای هوشمند و فعال تعریف و درادامه درمورد سیستمهای بسته بندی هوشمند و فعال و برنام های عملکردی این دو توضیحاتی ارایه شده است درنهایت نمونه های یاز مواد غذایی بسته بندی شده توسط این سیستم ها را بیان گردیده است.