مقاله کاربردهای وب سنجی در سنجش ارتباطات علمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: کاربردهای وب سنجی در سنجش ارتباطات علمی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وب سنجی
مقاله ارتباطات علمی
مقاله تجزیه و تحلیل پیوند
مقاله عامل تاثیرگذار وب
مقاله میزان رویت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهیلی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: دانش فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: امروزه وب ابزار مهمی برای ارتباطات و همکارهای رسمی و غیررسمی میان پژوهشگران، و برای سایر افراد نیز قابل دسترس است. تعداد منابع مختلف موجود در وب هر سال چند برابر، و این امر منجر به توجه بیشتر به سمت پژوهش می شود. میزان استفاده واقعی از صفحات وب عامل مهمی در پژوهش های وب است. طبق پژوهش های وبی گسترده ای که از اواسط دهه ۱۹۹۰ انجام گرفته اند، اصطلاحات جدید و متفاوتی برای ارائه جنبه های گوناگون وب به وجود آمده و توسط افراد مختلفی ارائه شده اند. هدف این پژوهش بررسی نقش وب سنجی در بررسی جنبه های مختلف وب است و کاربردهای عملی مختلف وب سنجی را مورد بحث قرار می دهد.
روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهش با مرور منابع، یازده کاربرد وب سنجی بررسی شده و نتایج هر کاربردی را به صورت مجزا ارائه کرده است.
یافته ها: بررسی ها نشان داد که متخصصان وب سنجی قادرند تا این محیط پیچیده را مطالعه و بررسی کنند. وب سنجی به ارزیابی عملکردها و ارتباطات علمی پژوهشگران و دیگر افراد، با به کارگیری روش های وب سنجی و فرمول های مربوطه و آموزش های ویژه کمک می کند. همچنین وب سنجی شباهت هایی با کتاب سنجی و علم سنجی دارد، اما سنجش محض این مطالعات نیست بلکه تفاوت های عمده ای با آنها دارد. پژوهش های وب سنجی به علت ماهیت پویای وب و عملکرد موتورهای کاوش، که ابزار اساسی برای جمع آوری داده های مطالعات وب سنجی هستند، همچنین وب نامرئی، ناپایداری منابع وبی و غیره، با علم سنجی و کتاب سنجی متفاوت است. پژوهش های وب سنجی با مشکلات بیشتری نسبت به پژوهش های کتاب سنجی و علم سنجی روبرو هستند.
نتیجه گیری: بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که پژوهش های وب سنجی به علت ماهیت پویای وب و عملکرد موتورهای کاوش (که ابزار اساسی برای جمع آوری داده های مطالعات وب سنجی هستند)، همچنین وب نامرئی، ناپایداری منابع وبی و غیره، با علم سنجی و کتاب سنجی متفاوت است. همچنین نتایج حاکی از آن است که پژوهش های وب سنجی با مشکلات بیشتری نسبت به پژوهش های کتاب سنجی و علم سنجی روبروست.