سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مهاجری برج قلعه – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشجوی دکتری عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
امیر حسنی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

امروزه ساختمانهای سبز به عنوان ساختمانهای سازگار با محیط زیست محسوب میشود که امکان بهره برداری بهینه ازانرژیهای طبیعی را فراهم مینمایند این ساختمان ها امکان استفاده بهینه ازمنابع پرارزش طبیعی را درکنار مصالح و تکنولوژیهای نوین ساخمانی فراهم می کنند درایران نیز توجه به مسائل زیست محیطی درصنعت ساختمان ازیک طرف و افزایش هزینه های انرژی ازطرف دیگر باعث توجه بیشتر به ساخت ساختمانهای سبز شده است دراین میان رتبه بندی آنها و میزان سازگار بودن آنها بامحیط زیست هنوز به طور دقیق مرزبندی و مشخص نشده است سیستم رتبه بندی ساختمانهای سبز LEED به عنوان یک مرجع رتبه بندی میتواند این مشکل را مرتفع نماید دراین مقاله کاربردهای سیستم رتبه بندی ساختمانهای سبز باذکر موارد مزایای استفاده ازاین سیستم باذکر دلیل و چالشهای پیشروی آن باذکرفرض ها موردبحث و بررسی قرارگرفته است