سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملیحه خباز – دانشجوی دکترای شیمی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تابش خورشید بزرگترین منبع تجدید پذیر انرژی روی کره زمین می باشد . افزایش مصرف انرژی برق، کاهش منابع سوخت فسیلی و مساله آلودگی محیط زیست؛ سه مساله عمده در گرایش کشورها به سیستمهای انرژی نو و تجدیدپذیر می باشد. امروزه درکشورهای نفت خیز ازجمله ایران به علت ارزان ودردسترس بودن سوخت های فسیلی ،تولید برق ازآن ارزان تربه نظر می آید. باافزایش روزافزون بهای جهانی نفت وبه موازات آن کاهش قیمت تجهیزات انرژی های نو ، تولید برق غیرفسیلی باگذشت زمان هم ازنظر اقتصادی درکوتاه مدت وهم ازنظر توسعه پایداردرآینده مقرون به صرفه خواهدبود، به طوریکه پیش بینی شده درصورتی که بهای هربشکه نفت به ۰۱۱ دلاربرسد دراین صورت تولیدبرق ازانرژی های نو ارزان ترخواهدبود.دراین مقاله به جهت افزایش بازدهی نیروگاه های بادی وتولیدبرق باقابلیت اطمینان بیشتر؛ مصرف سوختهای فسیلی درروند تولیدبرق ازنیروگاه های بادی حذف و انرژی خورشیدی جایگزین آن شده است. دراین شرایط نیروگاههای بادی فقط تولید کننده برق بوده ونه تنها هزینه مصرفی آنها ازشبکه برق رسانی حذف می شود، بلکه باگذشت زمان برمیزان برق تولیدی آنهاافزوده خواهد شد. بااستفاده ازنرم افزارHOMER می توان هزینه های اولیه انجام شده درجهت نصب سلول های خورشیدی را برآورد کرد.