سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهراب نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلیدگروه مهندسی آب اقلید ایران
سیدمحمدرضا خادم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
مهدی شفیع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

چکیده:

در روش آبیاری موجی بجای انتقال پیوسته آب به شیار آب بصورت منقطع وارد شیار میشود دراین مطالعه به منظور مقایسه سرعت پیشروی آب در روش مرسوم و روش موجی و همچنین اثر زمان قطع و وصل جریان موجی در مزرعه تعدادی آزمایش با سه دبی ۰/۶ و ۰/۹ و ۱/۵ لیتر برثانیه و زمانهای ۲۰ ، ۱۰ و ۳۰ دقیقه انجام شد نتایج نشان داد که درروش آبیاری موجی آب با سرعت بیشتر طول شیار را طی می کند و همچنین معلوم شد تیمار زمان وصل و قطع ۲۰ دقیقه با دبی ۱/ برثانیه دارای سرعت بیشتر و مسافت بیشتری را با تعداد چهار سیکل طی کرد.