سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارسلان نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی گروه قدرت- بیرجن
مرتضی قایدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی گروه قدرت- بیرجن
حمید فلقی – استادیاردانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی گروه قدرت- بیرجند

چکیده:

توزیع اقتصادی بارمیان نیروگاهها مبتی بردقت وواقعیت یکی ازمسائل مهم دربهره برداری ازسیستم های قدرت به شمارمی رود.مساله توزیع اقتصادی بار برای نیروگاههای حرارتی درحالت عملی علاوه برقیودمساوی ونامساوی دارای توابع هزینه غیرخطی وناصاف است به گونه ای که یافتن پاسخ بهینه رابامشکل روبرومی سازد. دراین مقاله روش جدیدی برای حل مساله توزیع اقتصادی بارارائه شده است که درآن ازالگوریتم جهش غورباقه بهبودیافته به عنوان ابزاربهینه سازی بهره گرفته شده است.این الگوریتم دارای سرعت ودقت مناسبی نسب به اغلب روش های بهینه سازی می باشد.نتایج عددی حاصل ازبکارگیری روش و الگوریتم پیشنهادی روی سیستم های نمونه ومقایسه آن باسایرروش های موجودحاکی ازسرعت ودقت قابل قبول وبرتری این الگوریتم است.