سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عذرا فرخ بخت – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
شاپور لرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
زهرا خدارحم پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی کارایی کنترل تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد محصول لوبیا چشم بلبلی تحقیقی در تابستان ۱۳۸۸ در شهرستان شوشتر انجام پذیرفت. فاکتور اصلی (بدون، یکبار و دوبار کولیتواسیون) و فاکتور فرعی (علفکشهای ایمازتاپیر، ستوکسیدیم وبنتازون) در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اعمال گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معنیدار بین تیمارها از نظر کاهش وزن خشک و تراکم علفهای هرز وجود دارد. بهترین تیمار در کاهش وزن خشک و تعداد کل علفهای هرز به ترتیب دوبارکولیتواسیون و علفکش بنتازون به میزان ۹۳ و ۸۲ درصد نسبت به شاهد بود. بین تیمارهای مختلف ازنظر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنیدار وجود داشت. تأثیر بهترین تیمار بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی استفاده از دوبار کولتیواسیون همراه با علفکش بنتازون بود. این تیمار عملکرد دانه و شاخص برداشت را به میزان ۶۸ و ۳۱ درصد نسبت به شاهد افزایش داد