سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد کریم زاده اصفهانی – اصفهان، شهرک امیرحمزه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
محمدحسن بشارت نژاد –
عزیز شیخی گرجان –
رسول مرزبان –

چکیده:

بید کلم با نام علمی L.) (Lepidoptera, Plutellidae) ( Plutella xylostella مهمترین آفت چلیپائیان خصوصاٌ کلمبرگ، کلمگل و کلزا در منطقه مرکزی ایران است. در استان اصفهان کشاورزان از انواع آفتکشهای شیمیایی با بیش از ۹۱ بار سمپاشی برای کنترل این آفت استفاده می کنند ولی در بیشتر مناطق آلوده با عدم کارایی این آفتکشها مواجه هستند. مسئله مهم در مورد کنترل شیمایی این آفت نبود حتی یک حشره کش ثبت شده و توصیه شده علیه این آفت می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی سه حشرهکش بیولوژیک )فرمولاسیونهای آنتاریو، بلتیرول و بایولپ ازBacillus thuringiensis ssp. kurstaki ( و دو حشرهکش شیمیایی مجاز کنسالت )هگزافلومورون (EC 10% و آوانت )ایندوکساکارب SC 150 ( به همراه حشرهکش جدید آتابرون )کلرفلوآزورون SC 10% 1 هکتاری / ( علیه این آفت در استان اصقهان انجام گرفت. بدین منظور، در سال ۹۹۱۱ یک مزرعه ۲/۵هکتاری کلمگل آلوده به بید کلم در شهرستان فلاورجان )جنوبغربی استان اصفهان( انتخاب گردید و ۱ تیمار شامل آنتاریو ) ۹ کیلوگرم در هکتار(، بلتیرول ۱کیلوگرم در هکتار( و بایولپ ) ۱ کیلوگرم در هکتار(، کنسالت ) ۹ لیتر در هکتار(، آوانت ۰/۲۵لیتر در هکتار(، آتابرون ۰/۵ و۰/۷۵و ۱ لیتر درهکتار( و شاهد )آب( در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار آزمایش گردید. هر کرت آزمایشی ۸۱ متر مربع در نظر گرفتهشد و نسبت به شمارش تعداد لاروهای زنده آفت روی ۸ بوته در هر کرت یک روز قبل و ۸ روز بعد از محلولپاشی اقدام گردید. دادهها توسط فرمول هندرسون تیلتون تصحیح شد و تفاوت در درصد مرگ و میر بین تیمارها توسط تجزیه انحراف لجستیکی ) logistic analysis of deviance ( در محیط R 2.10.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.