سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه مصطفی زاده گلعذانی – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
پریوش رضایی اسفهلان – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محمد حسن صفر علیزاده – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

برگهای پودر شده ی گز Tamarix mascatensis، جهت بررسی کارایی علیه شپشه قرمز آرد تحت شرایط آزمایشگاهی درگروه حشره شناسی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۰ مورد ارزیابی واقع شدند. ۵ غلظت مختلف از پودر برگ های گز از ۰/۰۵ تا ۱ گرم با ۱۰ گرم گندم (۰/۰۵ و ۰/۱ و ۰/۱۵ و ۰/۵ و ۱ گرم) مخلوط شده و جهت برآورد خاصیت حشره کشی و اثر حفاظتی آن روی دانه های گندم در مقابل شپشه ی قرمز آرد، Tribolium castaneum ، مورد آزمایش قرار گرفت. در نهایت مشخص شد که پودر برگ گز خاصیت کشندگی بالا و تاخیر در تکامل و کاهش معنی داری روی جمعیت آفت مورد نظر دارد.