سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا چنگیزدلیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، عضو باش
مجید عاشوری – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
تیمور رضوی پورکومله – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

نیتروژن یکی از عناصری است که در طبیعت و در سطح گسترده پراکنده است. مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاهان زراعی و باغی بوده و بعد از آب، مهمترین عامل محدود کننده رشد است. بررسی ها نشان داد که به دلیل عدم رعایت مصرف بهینه کود و نیز عدمتوجه به مسائل زیست محیطی، تداوم مصرف نامتعادل کودها اثرات تخریبی بر جای گذاشته که از جمله این اثرات سوء، تجمع نیتراتدر آبهای زیرزمینی و تجمع کادمیم در خاکهای شالیزار و دانه برنج می باشد از طرف دیگر سمیت حاصله از ورود نیترات به زنجیره غذایی مشکلات حاد ایجاد می کند. با تنظیم مقدار مصرف کود بر اساس نیاز گیاه )نوع رقم(، آزمون خاک و افزایش راندمان مصرفکود )کاهش مصرف کودهای شیمیائی( بدون کاهش عملکرد در واحد سطح می توان در کل هزینه تولید، صرفه جوئی نمود. به طورکلی بایستی علاوه بر رعایت روشهای مناسب اعمال کود و استفاده از تناوب زراعی مناسب، به جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای آلی توجه ویژه کرد که می توان به مواردی همچون استفاده از کودهای زیستی، ورمی کمپوست، کمپوست آزولا و کودهای نیتروژنه کندرها اشاره کرد.