سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه نورکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزا
حسن رحمانی – دستیارعلمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نوراستان خوزستان واحدترکالکی
شاپور لرزاده – استادیار ان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
زهرا خدارحمپور –

چکیده:

به کارگیری موثرترین روش کنترل علف های هرز چه از نظر پایداری محیط زیست و چه از نظر افزایش عملکرد محصول زراعی و همچنین مقاومت علف های هرز به علف کش ها ضروری است. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در منطقه عقیلی واقع در شمال خوزستان اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح کرت های خرد شده با پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. رقم مورد استفاده ذرت سینگل کراس۷۰۴ بود.۳ سطح کولتیواسیون، یک بار،دوبار و بدون کولتیواسیون به عنوان عامل اصلی و کنترل علف های هرز با علف کش در ۴ سطح ( نیکوسولفورون، فورام سولفورون، آترازین+ لاسو وشاهد) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها از نظر عملکرد اقتصادی ، بیولوژیکی و شاخص برداشت اختلاف معنی دار وجود داشت. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین کنترل علف های هرزاویارسلام و به تعقیب آن بالاترین عملکرد به میزان ۴۷/۱۵ تن در هکتار متعلق به تیمار نیکوسولفورون + یک بار کولتیواسیون و کمترین عملکرد به میزان ۶۵/۱۰ تن در هکتار مربوط به تیمار آترازین+لاسو+یک بار کولتیواسیون بوده است.