سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه نورکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزا
حسن رحمانی – هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان واحد ترکالکی
شاپور لرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
زهرا خدارحم پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به کارگیری موثرترین روش کنترل علفهای هرز چه از نظر پایداری محیط زیست و چه از نظر افزایش عملکرد محصول زراعی و همچنین مقاومت علفهای هرز به علفکش ها ضروری است. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در منطقه عقیلی واقع در شمال خوزستان اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح کرت های خرد شده با پایه ل بوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. رقم مورد استفاده ذرت سینگل کراس ۷۰۴ بود. ۳ سطح کولتیواسیون، یکبار،دوبار و بدون کولتیواسیون به عنوان عامل اصلی و کنترل علف های هرز با علف کش در ۴ سطح( اکوئیپ، کروز، آترازین + لاسو وشاهد) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها از نظر عملکرد اقتصادی ، بیولوژیکی و شاخص برداشت اختلاف معنیدار وجود داشت. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین کنترل علف های هرزتاج خروس و به تعقیب آن بالاترین عملکرد به میزان ۱۵/۴۷ تن در هکتار متعلق به تیمار نیکوسولفورون + یک بار کولتیواسیون و کمترین عملکرد به میزان ۱۰/۵۶ تن در هکتار مربوط به تیمار آترازین+لاسو+یک بار کولتیواسیون بوده است.