سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی نورکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فاطمه نورکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدجامع شوشتر
حسن رحمانی –

چکیده:

به کارگیری موثرترین روش کنترل علفهای هرز چه ازنظر پایداری محیط زیست و چه ازنظر افزایش عملکرد محصول زراعی و همچنین مقاومت علفهای هرز به علف کشها ضروری است بدین منظور آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۸ درمنطقه عقیلی واقع درشمال خوزستان اجرا گردید این آزمایش درقالب طرح کرت های خرد شده با پایه بلوکهای کامل تصادفی در۴ تکرار انجام شد رقم مورد استفاده ذرت سینگل کراس ۷۰۴ بود ۳سطح کولتیواسیون یکباردوبارو بدون کولتیواسیون به عنوان عامل اصلی و کنترل علفهای هرز با علف کش در۴سطح اکوئیپ کروز، آترازین +لاسو و شاهد به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شدنتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها ازنظر عملکرد اقتصادی بیولوژیکی و شاخص برداشت اختلاف معنی دار وجود داشت نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین کنترل علفهای هرز تاج خروس و به تعقیب آن بالاترین عملکرد به میزان ۱۵/۴۷ تن درهکتار متعلق به تیمار نیکوسولفورون +یکبار کولتیواسیون و کمترین عملکرد به میزان ۱۰/۶۵ تن درهکتار مربوط به تیمار آترازین +لاسو+یکبارکولتیواسیون بوده است.