سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک
مهدی اسدی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

از ترکیبات مختلف آلاینده آب که عمدتا از طریق فاضلاب های خام و پساب ها به منابع آب راه می یابند، فنل دارای اهمیت ویژه ای است. این ماده ترکیب فراگیری است که از طریق طبیعی نیز وارد منابع آب می شود . از انجائیکه فنل ماده ای سمی است و حذف آن به روش بیولوژیک بسیار مشکل است ، استفاده از فرایند اکسیداسیون فنتون بدلیل سهولت اجرا امکان به کارگیری آن در مقیاس های مختلف و ملاحضات اقتصادی مناسب به نظر میرسد . در این مطالعه ، میزان کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون در حذف فنل از آب مورد بررسی قرار گرفت. روش کار : مطالعه تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت . محلول آزمایش به طور سنتیک از غلظت های مختلف فنل تهیه و تاثیر فرایند اکسیداسیون فنتون در حذف آن از محلول سنتک با توجه به متغیرهای PH، زمان اختلاط ، و علظت ماده اکسیدان مورد آزمایش قرار گرفت . اندازه گیری فنل با استفاده از دستگاه اسپکترو فتومتر UVvis طبق روش استاندارد متد انجام گردید. نتایج : حذف ۹۹٫۹ درصد فنل در غلظت های بهینه ۰/۴H2O2 مولار ، غلظت بهیه سولفات آهن ۰۳ مولار ، PH بهینه فرایند ۳-۴ و زمان مناسب اختلاط ۳۰ دقیقه بدست آمد. بحث و نتیجه گیر ی : نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فرایند اکسیداسیون فنتون بازده بالای را در حذف ترکیبات فنل از محلول های آبی دارد و با نتایج مطالعات مشابهی که در حذف فنل از فاضلاب روغن زیتون و همچنین حذف تری کلرو فنل ا زمحیط بیولوژیکی به کمک این فرآیند صورت گرفته است ، همخوانی دارد.