سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا موسوی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرحسین محوی – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات به
علیرضا مصداقی نیا – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات به
سیمین ناصری – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات به

چکیده:

تخلیه فاضلابهای صنایع شوینده و پاک کننده به محیط زیست بدلیل خصوصیا ت فیزیکو شیمیایی ویژه ای که دارند زیانهای جبران ناپذیری را بهمراه خواهد داشت از طرفی فاضلاب این صنایع از قدر ت تصفیه پذیری بیولوژیکی پایین بعلت پایین بودن نسبت BOD5/COD برخورداراست امروزه فرایند اکسیداسیون پیشرفته یکی از کارا ترین فرایندهای بکار گرفته شده برای تصفیه ای ن فاضلابها بشمار می رود.هدف از این تحقیق حذف دترجنت آنیونیک،حذف COD و افزایش نسبت BOD/COD این فاضلابها با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته(فرایند فنتون ) می باشد.این تحقیق یک مطالعه تجربی- مداخله ای می باشد. کارخانه پاکسان به عنوان محل نمونه برداری فاضلاب انتخاب و ۳۰ نمونه مرکب ۲۴ ساعته از پساب آن برداشت واز نظر پارامترهای فیزیکوشیمیایی ( T ،PH ،BOD ، MBAS،COD) مورد بررسی قرار گرفتند . اکسیداسیون در سیستم بسته در pH ثابت ۳ و دمای ۲۵ در جه سانتیگراد در زمان ۶۰ دقیقه با پنج غلظت مختلف H2O 2 و سولفات آهن انجام گرف ت سپس داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان می دهد غلظت COD از ۶۲۵۶ تا ۱۳۰۴۰ میلی گرم در لیتر BOD 5 از ۲۴۵۹ تا ۳۲۰۰ میلی گرم در لیتر و غلظت MBAS در طول دوره مطالعه از۲۴۵ میلی گرم در لیتر تا ۱۱۲۰ میلی گرم در ل یترمتغیر و نسبت BOD5 /COD برابر ۰/۳۴±۰/۰۹ می باشد.راندمان حذف MBAS با غلظت اولیه ۴۷۰ میلیگرم در لیتر در بالاترین غلظت H2O 2 برابر ۱۸۰۰ و یون فرو برابر ۳۴۰ میلی گرم در لیتر بیش از ۴۰ درصد در زمان ۶۰ دقیقه می باشد ، COD از ۸۷۵۰ میلی گرم در لیتر به ۵۹۹۸ میلیگ رم در لیترکاهش داشت و نسبت BOD5/COD در نمونه های واقعی از ۰/۳۳۴ به ۰/۳۴۰ بهبود یافت.فاضلاب این صنعت دارای مشخصات کیفی با دامنه تغییرات وسیع و بارآلی بالامی باشدو به علت داشتن غلظت بالای مواد کف کننده که نفوذ اکسیژن در فاضلاب را کاهش می دهند و وجود ترکیبات مقاوم به تجزیه بیولوژیکی، بطور مناسب بوسیله سیستم های متداول بیولوژیکی تصفیه نمی شوند لذا روش مناسب برای تصفیه این گونه فاضلابها باید علاوه بر کاهش بارآلی وافزایش نسبت BOD5/COD موادکفزارا نیز حذف نماید فرایند اکسیداسیون پیشرفته یکی از کارا ترین فرایندها برای تصفیه این فاضلابها بشمار می رود.