سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا رهسپار – دانشجوی کارشناسی ارشد علف های هرز
علینقی فرح بخش – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصوره معینی –

چکیده:

به منظور تعیین اثرماده افزودنی نیتروژن درافزایش کارایی علفکش پینوکسادن با نام تجارتی آکسیال درکنترل علف هرزیولاف خودروی درمراحل رشدی مختلف گیاه درسال ۹۰-۸۹ آزمایشی گلدانی دردانشگاه ازاد اسلامی شیراز بصورت کرتهای خرده شده درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد کرت اصلی شامل مراحل رشدی یولاف براسسا معیار زادوکس ۲تا۴برگی GS=13 پنجه زنی GS=23 و گره اول ساقه رفتن GS=31 و کرت فرعی شامل سطوح کاررد علفکش پینوکسادن با نیتروژن و یا مویان و با بدون آنها بود اندازه گیری های انجام شده شام لدرصد تعداد گیاهان زنده باقیمانده نسبت به شاهد درهرگلدان و ارزیابی چشمی در۱۵و۳۰ روز پس ازسمپاشی بود که پس از۳۰ روز پارامترهای رشدی شامل وزن تر و خشک گیاهان طول ریشه و ساقه گیاهان اندازه گیری داده ها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و باکمک نرم افزار sas مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت