سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حجت اله بداقی – دانشگاه تهران پردیش کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم باغبانی
عبدالرسول ارومیه ای – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گروه پلاستیک
یونس مستوفی – دانشگاه تهران پردیش کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم باغبانی
ذبیح اله زمانی – دانشگاه تهران پردیش کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم باغبانی

چکیده:

دراین پژوهش قابلیت ضدمیکروبی یک فیلم جدید فتوکاتالیست حاوی نانوذرات رس و اکسید تیتانیم درماتریس پلیمری پلی اتیلن با چگالی پایین دربرابر باکتریهای Pseudomonas spp و مخمر Rhodotorula mucilaginosa درشرایطدرون شیشه ای و واقعی ارزیابی شدنانوکامپوزیت با اختلاط نانوذرات اکسید تیتانیوم در دو فاز آناتاز و روتایل و نانوذرات رس کلوزیت ۲۰ آ closite 20A درماتریس پلی اتیلن با روش مخلوط واکنشی مذاب تهیه شد درهیچ یک از فیلمهای شاهد فعالیت میکروب کشی دربرابر هردو میکروارگانیزم مشاهده نشد کلونی های زنده روی فیلم های نانوکامپوزیت برای Rhodotorula mucilaginosa Pseudomonas spp پس از سه ساعت پرتوتابی با نور UVA به ترتیب log CFU/ml2/12 4/23 log CFU/ml کاهش یافت در حال کاهش کلونیهای زنده درتیمار با فیلم پلی اتیلن بدون نانوذرات برای دو میکروارگانیزم فوق به ترتیب loglog CFU/ml0/68 1/42 CFU/ml بود همچنین نتایج نشان داد که بیشترین اثر ضدمیکروبی با کاربرد توام فیلمهای نانوکمپوزیت و پرتوتابی UVA حاصل شد پژوهش حاضر نشان داد که فیلم نانوکامپوزیت تولید شده با روش واکنشی مذاب می تواند به عنوان یک روش صنعتی دربسته بندی محصولات غذایی به کاربرده شود.