سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – استادیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند.

چکیده:

به منظور بررسی کارایی سویه های مختلف باکتری سودوموناس فلورسنت به عنوان یک کود زیستی بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴تکرار در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع واقع در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند روی رقم ۱۱۱IL گلرنگ انجام شد. در این آزمایش اثر ۹سویه باکتری سودوموناس فلورس نت به همراه یک تیمار شاهد بدون باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور عدم تداخل باکتریها، آبیاری هر کرت به طور جداگانه انجام شد و پس از برداشت، گیاهان مایه زنی شده با ۹سویه به همراه تیمار شاهد به لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد بررسی شدند وداده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SAS مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند . بر اساس نتایج حاصله مایه زنی گیاه با سویه های مختلف پسودوموناس فلورسنت موجب افزایش عملکرد و تمامی اجزای عملکرد شد، هرچند این تاثیر به لحاظ آماری به سطح معنی دار نرسید. اما نتایج حاکی از آنند ٪ که سویه برتر در این آزمایش عملکرد گیاه گلرنگ را تا حدود ۳۲ نسبت به شاهد افزایش داده است.