سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن بشارت نژاد – اصفهان، شهرک امیرحمزه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
جواد کریم زاده اصفهانی –

چکیده:

کرم گلوگاه انار، Apomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera, Pyralidae) ، مهمترین آفت انار بوده که بصورت چشم گیری باعث کاهش کمی،کیفی و بازارپسندی میوه میگردد. یکی از روشهای کاهش خسارت و مدیریت آفت مذکور، مبارزه بیولوژیک بارهاسازی زنبورهای تریکوگراما (Trichogramma spp.) میباشد که بررسی جنبه های مختلف علمی، کاربردی، اقتصادی و اجتماعی آن اجتناب ناپذیر بوده تا زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و استقبال باغداران در بهره گیری از این روش را هموار سازد. از آنجاییکه کارایی زنبورها در نقاط رهاسازی شده مورد بررسیدقیق وهمه جانبه قرار نگرفته است در این پروژه تلاش گردید تا ضمن بررسی کارایی زنبورهای تریکوگرامای رهاسازی شده در کاهش آلودگی و خسارت کرم گلوگاه انار، با معلوم شدن نقاط ضعف وقوت بکارگیری این روش، زمینه های توسعه وکاربردی شدن آن فراهم آید. به این منظور در سال ۹۹۱۱ شهرستان های اصفهان )کوهپایه(، نجفآباد و شهرضا انتخاب شدند و در هر شهرستان دو باغ انار )یکی تحت رهاسازی زنبور تریکوگراما )تحت کنترل( و دیگری بدون رهاسازی )شاهد(( در نظر گرفته شد. جهت نمونهبرداری از هر باغ ۹۱ درخت به صورت تصادفی انتخاب و نسبت به شمارش تعداد میوه آلوده و سالم هنگام برداشت در پایان فصل اقدام گردید. تفاوت در درصد خسارت بین تیمارها توسط تجزیه انحراف لجستیکی ) logistic analysis of deviance ( تجزیه و تحلیل گردید.