سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی ظفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
بیژن بینا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهناز نیک آیین – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین موحدیان عطار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

یکی از سیستمهای بیولوژیکی ترکیبی نوین که در تصفیه فاضلاب حاوی مواد آلی و ازت بکاربرده می شود سیستم راکتورهای بیولوژیکی با بستر متحرک MBBRs است دراین تحقیق این فرایند درراکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک حاوی آکنه های KMT K1 در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت. دراین سیستم از دو راکتور بصورت انوکسیک R1 و هوازی R2 بترتیب دارای حجم ۳/۵ و ۱۰ لیتر که دردمای ۲۸/۵درجه سانتی گراد PH=7-8 , , DO=1/5-1 mg/l و نسبت برگشت داخلی ۳Q بصورت پیوسته استفاده شد کلیه آزمایشات براساس کتاب ستاندارد متد انجام شد نسبت پرشدگی راکتورهای R1,R2 با آکنه های K1 به ترتیب ۴۰ و ۵۰ درصد حجمی بود آنالیز آماری داده ها با نرم افزار excel,spss انجام شد. متوسط غلظت اکسیژن محلول در راکتور هوازی در دوره بهره برداری در دامنه ۱-۱/۵mg/l بود متوسط راندمان حذف کربن آلی SCOD دربارگذاریهای مختلف ۲۰۰۰-۳۰۰mg/l بیش از ۹۵% بود و بیشترین میزان آن درراکتور انوکسیک حذف شد راندمان حذف نیتروژن در بارگذاریهای مختلف ۲۵۰-۲۵mg/N/l دردامنه ۹۹/۴-۸۰ درصد متغیر بود و بیشترین راندمان حذف در بارگذاری ۰/۱۸۱-۰/۱۲۷mg/m2.day براساس سطح بیوفیلم در راکتور انوکسیک درحضور کربن آلی حدود ۹۲% بدست آمد. نتایج نشان داد که علت با افزایش میزان بارگذاری ترکیبات ازته نیتریفیکاسیون افزایش یافته اما سرعت افزایش ان دربارگذاری های بالا کاهش یافته است علت آن به احتمال زیاد تجمع یون نیتریت در راکتور هوازی می باشد.