سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فروع الدین زرگرزاده – دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی گروه گیاه پزشکی
ع.ر پورابوقداره – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

با توجه بخسارتهای بالای آفات انباری و باقی ماندن سموم شیمیایی روی محصولات انباری و خطراتی که برای سلامتی مصرف کنندگان در استفاده از این حشره کش ها وجود دارد استفاده از اسانسهای گیاهی م یتواند یکی از بهترین روشهای کنترل آفات انباری باشد دراین تحقیق اثرات اسانسهای دوگونه Ephorbia helioscopia و Achillea millefolium روی بازدارندگی تخم ریزی تفریخ تخم و مرگ و میرلاروهای سن اول سوسک چهارنقطه ای حبوبات مورد بررسی قرارگرفت آزمایش در شرایط دمایی ۱± ۲۷ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۶۵±۱ درصد درتاریکی مورد بررسی قرارگرفت از هر اسانس غلظت های مختلف در۵ تکرار انجام گرفت با افزایش غلظت اسانس هاتاثیر آنها روی بازدارندگی کاهش تفریخ تخم و همچنین مرگ و میر لاروهای سن اول افزایش یافت اما درغلظت های بالا ۰/۱۴ میکرولیتر برگرم بذر نیز باعث بازدارندگی کامل تخم ریزی نشد در غلظت بالا ۳ میکرولیتر درصد بازدارندگی تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول به ترتیب ۷۸٫۹۵ و ۶۲٫۲۳ درصد برای اسانس E.helioscopia و برای A.millefolium به ترتیب ۷۴٫۱۳ و ۶۰٫۱۴ درصد بود