مقاله کارایی نشانگرهای ESTSSR در تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی توده های بومی جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات غلات از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: کارایی نشانگرهای ESTSSR در تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی توده های بومی جو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله جو
مقاله نشانگر های EST-SSR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی سیسی نیر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: علوی کیا سیدسیامک
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده های بومی از ذخایر ژنتیکی با ارزش در برنامه های اصلاحی گیاهان زراعی می باشند. تعیین سطح تنوع و روابط ژنتیکی بین توده های بومی، لازمه حفاظت و بهره برداری بهینه از این منابع با ارزش است. در پژوهش حاضر، تنوع و روابط ژنتیکی ۱۱۹ توده بومی و ۲۵ لاین پیشرفته و تجاری جو از کشورهای ایران، چین، مصر، روسیه، پاکستان و اسپانیا با استفاده از ۲۲ جفت آغازگرEST-SSR   بررسی شد. در مجموع، ۸۷ آلل در ۲۱ جایگاه EST-SS، با میانگین ۴٫۱۴ آلل به ازای هر جایگاه تکثیر شد. میزان اطلاعات چندشکلی از ۰٫۲۳ (GBM1212) تا ۰٫۸۴ (SCSSR09398) با میانگین ۰٫۵۲ متغیر بود. نشانگرهای مورد مطالعه، دارای میانگین تنوع ژنی ۰٫۵۸ با دامنه ۰٫۲۴ تا ۰٫۸۶ بودند. تجزیه خوشه ای بر اساس داده های EST-SSR و با استفاده از الگوریتم Neighbor-Joining و ضریب فاصله تکاملی Kimura 2-Parameter، ژنوتیپ ها را به پنج گروه منتسب کرد. در تجزیه به بردارهای اصلی، سه بردار اول در مجموع ۷۰٫۰۹ درصد از تغییرات مولکولی کل بین ژنوتیپ ها را تبیین کردند. نمایش دو بعدی ژنوتیپ ها بر اساس دو بردار اصلی اول، گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای را تائید کرد. بر اساس تجزیه واریانس مولکولی، تنوع ژنتیکی بالایی درون گروه های جغرافیایی مشاهده شد که می تواند در برنامه های اصلاح جو استفاده شود. نتایج نشان داد که نشانگرهای EST-SSR به عنوان نشانگرهای عملکردی از کارایی مناسبی برای بررسی روابط ژنتیکی ژتوتیپ ها و تعیین ساختار جمعیت ها برخوردار هستند.