مقاله کارایی فرآیند لجن فعال (هوادهی گسترده) در حذف الکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) از فاضلاب شهری- مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر پاوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: کارایی فرآیند لجن فعال (هوادهی گسترده) در حذف الکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) از فاضلاب شهری- مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر پاوه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS)
مقاله فرایند لجن فعال
مقاله هوادهی گسترده
مقاله پاوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرصاحب مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: خاموطیان راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سورفاکتانت ها ترکیبات شیمیایی آلی هستند که به علت کاهش کشش سطحی آب موجب افزایش قدرت پاک کنندگی آب می شوند. LAS از دسته سورفاکتانت های آنیونی است که در منابع آب های سطحی می تواند مشکلات زیست محیطی، به خصوص پدیده اتریفیکاسیون را به وجود آورد، لذا هدف از این مطالعه بررسی کارایی سیستم هوادهی گسترده در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهر پاوه می باشد.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که به مدت ۱۲ ماه در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. نمونه برداری از سیستم در ساعت های ۸ صبح، ۱۰ صبح و ۱۲٫۳۰ ظهر صورت گرفت. به منظور تعیین مقدار LAS از روش متیلن بلو استفاده شد. تعداد کل نمونه های برداشتی در طول مطالعه در هر یک از زمان های مورد نظر و در بخش های ورودی، خروجی و لجن برگشتی به تعداد ۱۰۸ نمونه بود. کلیه شرایط نمونه برداری و انجام آزمایش ها بر اساس رهنمودهای کتاب استاندارد متد صورت گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که کارایی سیستم در حذف LAS،COD و TSS در فصول گرم و در طی ماه های فروردین تا شهریور به صورت معناداری بیش از فصل سرد بود (p<0.001). مطابق نتایج، میانگین حذفLAS در فصل زمستان و تابستان به ترتیب برابر با ۹۴٫۰۶ و ۹۹٫۲۳ درصد به دست آمد. همچنین میزان حذف COD و TSS در فصل زمستان به ترتیب برابر با ۸۹٫۱ و ۷۲٫۱% و میزان حذف این پارامترها در فصل تابستان به ترتیب برابر با ۹۱٫۰۶ و ۷۶٫۳۶ درصد بود. علاوه بر این ارتباط مستقیمی بین پارامترهای LAS باCOD و TSS با ضریب رگرسیون برابر با R2=0.98 وجود داشت.
نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که تصفیه خانه شهرستان پاوه در حذف دترجنت های آنیونی در فصول مختلف سال دارای کارایی بالایی می باشد. به طوری که تمامی پارامترهای اندازه گیری شده در تمام فصول سال (به جز غلظت LAS در فصل زمستان) با استانداردهای مربوط به مصارف کشاورزی و تخلیه آب های سطحی مطابقت داشتند.