مقاله کارایی فرآیند اکسیداسیون فنتون درحذف ریمازول بلاک B (RB-B) از محیط آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: کارایی فرآیند اکسیداسیون فنتون درحذف ریمازول بلاک B (RB-B) از محیط آبی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلاینده های رنگی
مقاله ریمازول بلاک (B (RB-B
مقاله فرآیند اکسیداسیون فنتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی افشین‌
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: کهزادی شادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سمیت، سرطان زایی و جهش زایی از جمله مشکلاتی هستند که مواد رنگزای راکتیو در محیط زیست ایجاد می کنند. روش های متداول تصفیه فیزیکی و شیمیایی مانند انعقاد، فلوکولاسیون، جذب سطحی و… قادر به تخریب این ترکیبات نبوده و منجر به ایجاد آلودگی های ثانویه محیطی می شوند. فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته از جمله اکسیداسیون فنتون یکی از موثرترین فرآیندها برای حذف آلاینده های رنگی از محلول های آبی به شمار می روند. در این تحقیق توانایی حذف ریمازول بلاک B (RB-B) از محیط آبی توسط فرآیند اکسیداسیون فنتون مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: این مطالعه از نوع تجربی-مداخله ای است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. به منظور تعیین تاثیر اکسیداسیون فنتون در حذف ماده رنگزای ریمازول بلاک
B سنجش اپتیمم متغیرهای pH، سولفات آهن، پراکسید هیدروژن و زمان واکنش در راکتورهای بسته با ظرفیت ۱ لیتر انجام شد.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد در غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر، اپتیمم مقدار سولفات آهن و پراکسید هیدروژن به ترتیب ۱۰ و ۵۰ بود و در غلظت های ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر این مقادیر به ترتیب ۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر بود. تحت شرایط اپتیمم راندمان رنگزدایی در مدت زمان ۱۵ دقیقه و ۳ =pH برای هر ۳ غلظت ماده رنگزا بالای ۹۵ درصد بود.
نتیجه گیری: طبق نتایج این تحقیق، فرآیند فنتون روش موثری برای تصفیه غلظت های مختلف ماده رنگزای ریمازول بلاک
B در فاضلاب است. انتخاب غلظت مناسب فنتون به منظور کاهش هزینه های تصفیه، مسائل زیست محیطی و کاهش مقدار لجن تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.