مقاله کارایی علفکشها در کنترل علف های هرز گوش موشی (.Cerastium sp) و جغجغک (.Vaccaria sp) در مزارع گندم منطقه الشتر لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: کارایی علفکشها در کنترل علف های هرز گوش موشی (.Cerastium sp) و جغجغک (.Vaccaria sp) در مزارع گندم منطقه الشتر لرستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علف هرز
مقاله علفکش
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری عالم جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی بوگر امین اله
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شهرستان الشتر هر ساله از علفکش توفوردی علیه علف های هرز در مزارع گندم دیم استفاده می شود و این عامل باعث توسعه و ازدیاد علف های هرز زیادی در مزارع شده است. بدین منظور طرحی به صورت بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار برای بررسی کارایی علفکش های جدید بر علیه علف های هرز پهن برگ در سال زراعی ۸۸-۸۹ انجام گرفت. از لحاظ درصد خسارت کلی بر علف های هرز، بهترین علفکش های مورد استفاده شامل مخلوط (تریبنورون + توفوردی)، تریبنورون و سولفوسولفورون + مزوسولفورون (توتال) بود که به ترتیب ۹۸، ۹۱ و ۹۱ درصد بود. بیشترین وزن خشک علف های هرز مربوط به تیمارهای علفکشی سولفوسولفورون و توفوردی به ترتیب ۲۳٫۵ و ۱۹٫۳ گرم در متر مربع بود همچنین علفکشهای لوگران اکسترا و بروموسید کارایی خوبی در کنترل علف های هرز نداشتند. علف های هرز گوش موشی و جغجغک بخوبی تحت تاثیر علفکش مخلوط (تریبنورون + توفوردی) و توتال قرار گرفتند و بیش از ۹۸ درصد خسارت دیدند ولی این علف های هرز بوسیله علفکشهای بروموسید، توفوردی و لوگران اکسترا کنترل نشدند و تراکم این علف های هرز در این تیمارها با ۸ بوته در مترمربع باعث کاهش عملکرد گندم به کمتر از ۰٫۹ تن در هکتار شدند که با شاهد اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد داشت.