مقاله کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) بر شاخص های تغذیه شب پره پشت الماسی Plutella xylostella که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۶۹۲ تا ۷۰۸ منتشر شده است.
نام: کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) بر شاخص های تغذیه شب پره پشت الماسی Plutella xylostella
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرمولاسیون ترکیب های گیاهی
مقاله نانو کپسول
مقاله اسانس گیاهی
مقاله شاخص های تغذیه
مقاله شب پره پشت الماسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نگهبان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محرمی پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: زندی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گروه سیستم های دارورسانی نوین، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران استفاده از فناوری نانو کپسول در آفت کش ها موجب افزایش کارایی، سازگاری بیشتر با محیط زیست، بهبود کیفیت و رهایش کنترل شده این مواد شده است. در این تحقیق کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه Artemisia sieberi Besser بر شاخص های تغذیه شب پره پشت الماسی Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Yponomeutidae). در مقایسه با اسانس معمولی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش های متعددی برای اندازه گیری شاخص های غذایی شب پره پشت الماسی نظیر میزان رشد نسبی، نرخ مصرف نسبی، شاخص های کارایی تبدیل غذای بلعیده شده، کارایی تبدیل غذای هضم شده، شاخص تقریبی هضم شوندگی و بازدارندگی تغذیه طراحی گردید. تیمارها به روش دیسک های برگی در شرایط کنترل شده در دمای ۲۷±۱ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۶۵±۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی ارزیابی شدند. بدین منظور برای هر تکرار در غلظت های مختلف ۱۰ عدد لارو سن سوم شب پره پشت الماسی روی دیسک برگی قرار گرفت و در زمان های متوالی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از تغذیه، میزان غذای خورده شده و مقدار افزایش وزن لاروها ثبت شد. نتایج نشان داد که نانو کپسول اسانس درمنه به طور معنی داری نرخ رشد نسبی، شاخص های کارایی تبدیل غذای بلعیده شده، کارایی تبدیل غذای هضم شده و شاخص تقریبی هضم شوندگی غذا را در مقایسه با شاهد (اسانس فرموله نشده) کاهش داده است. به علاوه اینکه یافته های حاصل از کاربرد فرمولاسیون نانو کپسول اسانس حکایت از وجود اثر سمیت پس از تغذیه توسط اسانس گیاه درمنه داشت. بنابراین نانو کپسول اسانس گیاه درمنه به عنوان یک حشره کش در کنترل شب پره پشت الماسی قابلیت بالایی برای مطالعات بیشتر و تکمیلی را دارد.