سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام غلامی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،کارشناس ارشد مدیریت م
احمد سواری – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،استاد و عضو هیات علمی دانشکده علوم
زهرا عابدی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،استادیار و عضو هیات عل
فروزان فرخیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،استادیار و عضو هیات ع

چکیده:

مناطق ساحلی به دلیل برخورداری از انواع منابع طبیعی و غیر طبیعی موجود در آنها دارای ارزش و اهمیت بالای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشند ICZM تعادل بین حفظ اکوسیستم های ارزشمند و توسعه اقتصاد مستقل ساحلی را نگهداری می کند و اولویت ها را بر اساس انواع استفاده ها تنظیم نموده و تاثیرات منفی زیست محیطی را با متعادل کردن، مرمت و استفاده از مناسب ترین ابزارها و [ روشها به حداقل می رساند.[ ۱۵ این پژوهش به دنبال شناسایی ارزشهای بالای سواحل آبادان- ماهشهر و میزان انطباق آن ها با معیارهای جهانی به منظور معرفی نوع منطقه تحت مدیریت در ناحیه ساحلی، با استفاده از معیارهای I.U.C.N میباشد. که شامل ۵ معیار (اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادی، عملی، منطقهای) و ۳۴ زیر معیار است. معیارهای فوق در سواحل آبادان تا ماهشهر در قالب ۳ منطقه، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که از ۳ منطقۀ مطالعاتی، مجموعه ساحلی خوریات موسی با دارا بودن شرایط ویژه و بااهمیت، پتانسیلهای لازم جهت ارتقاء به پارک ملی ساحلی- دریایی را دارا میباشد و خوریات کویرین و گوبان به عنوان مناطق حفاظت شده ساحلی- دریایی و با توجه امتیازبندیها و دلایل ارائه شده ناحیه اول مناطق ساحلی آبادان به عنوان مناطق حساس ساحلی- دریایی شناخته شده اند. در نهایت سعی شده با استفاده از ارزشگذارای اقتصادی برای سواحل و خدماتی که ارایه می دهند، ارزش منابع ساحلی به عنوان منبع ارزی مهمی برای کشور مشخص شود. لذا در این تحقیق با استفاده از روش های ارزشگذاری مشروطCVM و تلفیق آن با روش های بازاری سعی شده است با نگاهی واقع بینانه نسبت به برآورد ارزش منابع ساحلی آبادان- ماهشهر اقدام شده که نتایج بدست آمده بدین شرح می باشد ارزش کل سواحل با استفاده از روش۳۲۳۷/۵CV میلیارد ریال و ارزش مجموع خدمات اکوسیستمی این سواحل با استفاده از روش ارزشگذاری مستقیم بازاری ۵۰۳۵/۰۵ میلیارد ریال برآورد گردید. در این مطالعه برای وصول به ارزش واقعی سواحل مجموع دو ارزش محاسبه شد که برابر با ۸۲۷۲/۵۵ میلیارد ریال برآورد گردید، که ارزش بالای این سواحل را نشان می دهد و برای حفظ و دوام این منابع ارزشمند لزوم اجرای طرح مدیریت یکپارچه سواحل ضروری است. در هر صورت منابع موجود در مناطق ساحلی و اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آنها به اندازه ای زیاد است که بسیار بعید به نظر می رسد قابل مقایسه با هزینه های تهیه و اجرای برنامه های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی باشند.