سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی – عضو هیات علمی (استادیار پژوهش) معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سرارو

چکیده:

به منظور افزایش بهرهوری بارش و ایجاد باغ بادام از طریق سامانههای مختلف استحصال و جمعآوری آب باران در حوضه های کوچک، آرایش مختلف سامانههای استحصال و جمعآوری آب باران، کاربرد مواد پلیمری سوپر جاذب و مدیریت افزایش رواناب و حفظ آن برای دو رقم بادام دیر گل پیوندی از سال ۱۳۷۸ به مدت ۶/۵ سال مطالعه شد. نتایج تحقیق و با تکیه بر مدیریت کنترل تبخیر در پای درختان، شامل آرایش سطح رواناب ۴۹ متر مربع + سطوح رواناب تمیز و غلطک زده شده و بدون نیاز به استفاده از پلیمر است و تفاوتی بین آرایش حوضه های جمع آوری رواناب وجود ندارد.